Kadınız, Sendikalıyız Şiddete Karşı İsyandayız!
KADINIZ, SENDİKALIYIZ ŞİDDETE İSYANDAYIZ!!!
 
Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü
davranıştır.
 
Kadına yönelik şiddet, dünyada en yaygın insan hakkı ihlalleri arasında yer alıyor. Kadına yönelik şiddeti diğer şiddet türlerinden ayıran en önemli unsur bunun, toplumsal cinsiyet temelli şiddet olmasıdır.
 
Kadına yönelik şiddet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 20 Aralık 1993 tarihinde kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge'nin 1. Maddesinde şöyle tanımlanıyor:
 
"Kadına yönelik şiddet, şiddet ister kurumsal ister kamusal ister özel hayatta olsun, bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi anlamına gelir."
 
Kadına yönelik şiddet türleri, dünya çapında özellikle kadınları etkileyen sosyal bir sağlık problemi olarak düşünülür. Şiddet genellikle fiziksel, ekonomik, duygusal (psikolojik), cinsel ve teknolojik şiddet olmak üzere beş grupta kategorize edilir.
 
ŞİDDET MEKÂNLARI OLARAK İŞYERLERİ
İşyerleri toplumsal hayatın önemli mekânlarıdır. Esnekliğin, güvencesizliğin, sendikasızlığın yaygınlaştığı, rekabetin, bireyselliğin yoğunlaştığı, çalışanlar arası iletişimin, ortak hareket etme anlayışının azaldığı neoliberal çalışma koşullarında, işyerlerinde şiddet de giderek artıyor.
 
İşyeri ve işyerine dâhil olan ortamlarda kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik zarar ve acı veren toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddet işyerinde kadına yönelik şiddet olarak tanımlanmıştır. Kadınların çalışma hayatında uğradıkları ayrımcılık, güvencesizlik ve güvensizlik, kadına yönelik şiddetin artmasında büyük rol oynuyor. İşyerlerinde çalışan kadınlara yönelik ayrımcılık özellikle sendikasız çalışan işyerlerinde üst boyutta seyrediyor.
 
Kadınları güçsüzleştiren, denetim altına ve toplumsal hayata katılmasını engelleyen “Kadına yönelik her türlü şiddet” “İşyerinde fiziksel şiddet, mobbing, cinsel taciz” konularında mücadele etmeye devam edeceğiz.
 
Şiddetten, tacizden, mobbingden arındırılmış işyerleri için haydi kadınlar sendikalara!
 
Güvenceli iş şiddetsiz bir yaşam istiyoruz.
 
DERİTEKS SENDİKASI

Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!